01 đồng hồ hiệu Elio kim loại màu bạc, khách quên ngày 27/08/2022