01 đồng hồ màu bạc hiệu NEOS, khách quên ngày 12/09/2022