01 đồng hồ màu đen hiệu DW, khách quên ngày 12/09/2022