01 vali màu đen, được tìm thấy tại khu vực ANSC HLXT quốc nội ngày 12/11/2022