01 đồng hồ CITIZEN kim loại màu nâu vàng, khách quên ngày  03/07/2022  An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.