01 đồng hồ kim loại hiệu Jacques Lemans, khách quên ngày  03/07/2022  An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.