01 ví nhỏ màu xanh tím than, khách quên ngày 04/07/2022 ở An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.