01 điện thoại Xiaomi ốp màu xanh, khách quên ngày 06/07/2022  An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.