01 đồng hồ julius màu vàng, khách quên ngày 07/07/2022  An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.