01 vali màu đen khách quên ngày 08/06/2022 ở khu vực An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.