01 đồng hồ GUOU dây màu đen, khách quên ngày 09/06/2022 ở An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.