01 ví màu hồng, khách quên ngày 11/05/2022 ở khu vực Sảnh check-in.