01 đồng hồ màu xanh hiệu Guou, khách quên ngày 11/06/2022 ở An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.