01 vali màu đen, khách quên ngày 11/06/2022 ở khu vực An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.