01 đồng hồ màu vàng hiệu Sapphire, khách quên ngày 13/05/2022 ở An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.