01 mắt kính màu đen, khách quên ngày 13/05/2022 ở An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.