01 đồng hồ kim loại màu trắng hiệu SunFlame, khách quên ngày 13/06/2022 ở khu vực An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.