01 đồng hồ dây da màu đen hiệu DW, khách quên ngày 18/06/2022 ở An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.