Hành lý thất lạc 2/11/2021 - 01 ví màu nâu, khách quên tại Khu vực taxi ga đến