01 đồng hồ ORIENT kim loại màu bạc, khách quên ngày 20/06/2022 ở An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.