01 đồng hồ STARKE dây màu đỏ, khách quên ngày 23/07/2022  An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.