01 đồng hồ dây màu vàng nâu, khách quên ngày 24/06/2022 ở An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.