01 túi màu đen, khách quên ngày 24/06/2022 ở Phòng chờ cách ly quốc nội