01 đồng hồ màu vàng dây màu da, khách quên ngày 24/07/2022  An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.