01 đồng hồ kim loại màu trắng hiệu SWISS, khách quên ngày 25/05/2022 ở An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.