01 đồng hồ Casio màu đen, khách quên ngày 26/05/2022 ở An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.