01 Ipad có bao da màu đỏ, khách quên ngày 26/06/2022 ở Phòng chờ cách ly quốc nội.