01 đồng hồ màu vàng hiệu LONGBO, khách quên ngày 27/05/2022 ở An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.