01 túi nhựa trong, khách quên  Khu vực sảnh ga đến quốc tế.