Hành lý thất lạc 6/11/2021 - 01 đồng hồ dây bạc hiệu HALEI, khách quên tại ANSCXT Quốc Nội