01 cây đàn gỗ bao trong da màu đen hiệu Yamaha, khách quên ngày 10/01/2022 ở khu vực Ga đi quốc nội.