01 đồng hồ màu vàng hiệu Julius , khách quên ngày 14/01/2022 ở khu vực An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.