01 đồng hồ Julius dây màu đỏ, khách quên ngày 29/12/2021 ở khu vực An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.