Thực hiện Kế hoạch số 887-KH/ĐU ngày 05/12/2017 của Đảng Ủy Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam về Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Vừa qua, Đảng bộ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

                 

Ông Nguyễn Trung Thông – Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo huyện ủy Phú Quốc triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trực – Phó Bí Thư Đảng Ủy – Phó Giám đốc Cảng HKQT Phú Quốc, Trần Mạnh Hồng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng Ủy – Phó Giám đốc Cảng HKQT Phú Quốc, và toàn thể CB – Đảng viên thuộc các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Cảng HKQT Phú Quốc.

    

Cán bộ, Đảng viên Cảng HKQT Phú Quốc tham dự học tập

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Trung Thông – Cán bộ Trung tâm Bồi Dưỡng Chính trị, Báo cáo viên của Ban Tuyên Giáo Huyện Ủy Phú Quốc giới thiệu những điểm mới, những nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu (khóa XII), bao gồm 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cuae các đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

    

Quang cảnh hội nghị

Việc tổ chức học tập,  quán triệt  Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) rất quan trọng. Qua đó, nhằm thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên trong chấp hành đường lối, quan điểm, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó, liên hệ thực tiễn, vận dụng sáng tạo các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết vào quá trình học tập, lao động, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà các Nghị quyết đã đề ra

Phát biểu kết thúc hội nghị, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Phó Bí thư đã đánh giá cao sự tham dự đầy đủ của cán bộ Đảng viên, đồng thời yêu cầu các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt phổ biến đến từng cán bộ - CNV, NLĐ nội dung các Nghị quyết cũng như hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.