Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
09:05 --:-- PXU-SGN BL443 OPN
09:20 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
14:25 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
14:40 --:-- PXU-HAN QH1602 OPN
15:45 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
19:30 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:35 --:-- SGN-PXU BL442 OPN
08:40 --:-- HAN-PXU VJ421 OPN
13:35 --:-- SGN-PXU VN1426 OPN
14:00 --:-- HAN-PXU QH1601 OPN
15:05 --:-- HAN-PXU VN1613 OPN
19:00 --:-- SGN-PXU VJ396 OPN