Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:50 --:-- PXU-HAN VN1612 OPN
09:25 --:-- PXU-HAN VJ422 OPN
09:50 --:-- PXU-SGN BL443 OPN
15:30 --:-- PXU-HAN QH1602 OPN
17:15 --:-- PXU-SGN BL445 OPN
18:35 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
18:40 --:-- PXU-SGN VN1427 OPN
18:50 --:-- PXU-DAD QH1530 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:10 --:-- SGN-PXU VN1426 OPN
08:55 --:-- HAN-PXU VJ421 OPN
09:20 --:-- SGN-PXU BL442 OPN
15:00 --:-- HAN-PXU QH1601 OPN
16:45 --:-- SGN-PXU BL444 OPN
18:00 --:--