Xem thông báo tại đây: Thông báo mời chào giá: Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động