Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:00 --:-- SGN-PUS VN422 OPN
00:05 --:-- SGN-NRT VJ822. I CLS
00:05 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:05 --:-- SGN-NGO VN340 OPN
00:15 --:-- SGN-KIX VN320 OPN
00:25 --:-- SGN-LHR VN51 OPN
01:00 --:-- SGN-KIX VJ828. I OPN
01:25 --:-- SGN-TPE VJ840. I OPN
01:35 --:-- SGN-FUK VN350 OPN
02:05 --:-- SGN-HKG RH320 OPN
02:35 --:-- SGN-ICN VJ862. I OPN
04:30 --:-- SGN-CTU 3U8448 J1-4 OPN
05:00 --:-- SGN-HKG HX539 OPN
05:10 --:-- SGN-PEK CA904 OPN
05:10 --:-- SGN-HAN VJ122 I-J-K OPN
05:30 --:-- SGN-XSP **N123EM OPN
05:30 --:-- SGN-HAN BL740 OPN
05:35 --:-- SGN-HAN VJ166 I-J-K OPN
05:45 --:-- SGN-HAN QH202 G7-12 OPN
05:45 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K OPN
05:45 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K OPN
05:50 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K OPN
05:55 --:-- SGN-VKG 0V8003 OPN
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 OPN
05:55 --:-- SGN-HUI VJ302 I-J-K OPN
06:00 --:-- SGN-PQC BL303 OPN
06:00 --:-- SGN-DAD BL664 OPN
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K OPN
06:00 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K OPN
06:00 --:-- SGN-DAD VN110 OPN
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 OPN
06:05 --:-- SGN-NRT VN302 OPN
06:15 --:-- SGN-HAN BL742 OPN
06:15 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-HUI VN1370 OPN
06:20 --:-- SGN-CXR BL370 OPN
06:20 --:-- SGN-HKG CX772 OPN
06:25 --:-- SGN-VII VN1262 OPN
06:30 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K OPN
06:30 --:-- SGN-HPH VJ290 I-J-K OPN
06:35 --:-- SGN-VII QH1152 G7-12 OPN
06:35 --:-- SGN-DAD VJ1628 I-J-K OPN
06:40 --:-- SGN-PQC BL307 OPN
06:50 --:-- SGN-HUI VJ304 I-J-K OPN
06:55 --:-- SGN-DLI BL342 OPN
06:55 --:-- SGN-UIH VJ384 I-J-K OPN
07:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 OPN
07:00 --:-- SGN-DAD BL666 OPN
07:00 --:-- SGN-NRT NH834 OPN
07:00 --:-- SGN-HAN QH210 G7-12 OPN
07:00 --:-- SGN-VDO VJ230 I-J-K OPN
07:00 --:-- SGN-RMQ VJ850 OPN
07:00 --:-- SGN-DLI VN1380 OPN
07:00 --:-- SGN-VDH VN1400 OPN
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 OPN
07:05 --:-- SGN-HPH QH1540 OPN
07:05 --:-- SGN-UIH VN1392 OPN
07:10 --:-- SGN-SIN BL111 OPN
07:15 --:-- SGN-HAN VJ196 I-J-K OPN
07:20 --:-- SGN-PXU BL442 OPN
07:25 --:-- SGN-KHH VJ886 OPN
07:25 --:-- SGN-PVG VN522 OPN
07:45 --:-- SGN-HUI VJ310 I-J-K OPN
07:50 --:-- SGN-HAN VJ124 I-J-K OPN
07:55 --:-- SGN-DAD BL668 OPN
07:55 --:-- SGN-HAN VJ128 I-J-K OPN
07:55 --:-- SGN-BMV VN1414 OPN
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 OPN
08:00 --:-- SGN-NRT JL750 OPN
08:00 --:-- SGN-XMN MF8006 J1-4 OPN
08:00 --:-- SGN-UIH QH1122 G7-12 OPN
08:00 --:-- SGN-DAD VN112 OPN
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 OPN
08:05 --:-- SGN-DPS VJ893 OPN
08:15 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K OPN
08:20 --:-- SGN-REP K6809 OPN
08:30 --:-- SGN-PNH K6819 OPN
08:30 --:-- SGN-KOS K6839 OPN
08:30 08:15 SGN-ICN KE686 OPN
08:35 --:-- SGN-KUL AK521 I1-3 OPN
08:35 --:-- SGN-BKK VJ801 OPN
08:35 --:-- SGN-TPE VJ844 OPN
08:40 --:-- SGN-BKK VN601 OPN
08:45 --:-- SGN-TNN VJ858 OPN
08:50 --:-- SGN-JHB AK1491 I4-6 OPN
08:50 --:-- SGN-HAN QH226 OPN
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 J5-7 OPN
08:55 --:-- SGN-VCL BL458 OPN
08:55 --:-- SGN-SIN TR305 J8-10 OPN
08:55 --:-- SGN-SIN VN651 OPN
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8057 OPN
09:00 --:-- SGN-UIH BL446 OPN
09:00 --:-- SGN-HKT VJ809 OPN
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 OPN
09:00 --:-- SGN-ICN VN404 OPN
09:05 --:-- SGN-CXR VN1344 OPN
09:10 --:-- SGN-VII VJ214 I-J-K OPN
09:10 --:-- SGN-PQC VN1823 OPN
09:15 --:-- SGN-HAN BL754 OPN
09:15 --:-- SGN-DOH QR973 OPN
09:20 --:-- SGN-HAN VJ184 I-J-K OPN
09:30 --:-- SGN-HAN BL752 OPN
09:30 --:-- SGN-MNL PR592 OPN
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 OPN
09:30 --:-- SGN-RGN VN943 OPN
09:35 --:-- SGN-PQC VJ339 I-J-K OPN
09:45 --:-- SGN-DMK FD657 I7-9 OPN
09:45 --:-- SGN-THD VJ240 I-J-K OPN
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 OPN
09:50 --:-- SGN-CGK VN631 OPN
10:00 --:-- SGN-VCS 0V8063 OPN
10:00 --:-- SGN-HUI BL502 OPN
10:00 --:-- SGN-THD BL566 OPN
10:00 --:-- SGN-UIH VJ386 I-J-K OPN
10:00 --:-- SGN-HAN VN228 OPN
10:05 --:-- SGN-BKK TG551 OPN
10:05 --:-- SGN-SIN VJ811 OPN
10:05 --:-- SGN-CAN VN502 OPN
10:10 --:-- SGN-HPH VJ276 I-J-K OPN
10:10 10:10 SGN-DAD VN120 OPN
10:20 --:-- SGN-VCL VJ378 I-J-K OPN
10:25 --:-- SGN-RMQ VJ852 OPN
10:30 --:-- SGN-HPH VN1184 OPN
10:35 --:-- SGN-VII VN1264 OPN
10:35 --:-- SGN-HKG VN594 OPN
10:40 --:-- SGN-HAN QH218 G7-12 OPN
10:50 --:-- SGN-HPH BL580 OPN
10:50 --:-- SGN-TPE CI782 OPN
10:50 --:-- SGN-HAN VJ138 I-J-K OPN
10:50 --:-- SGN-CXR VJ1604 I-J-K OPN
10:50 --:-- SGN-PQC VJ323 I-J-K OPN
10:55 --:-- SGN-SVO SU293 OPN
11:00 --:-- SGN-KUL MH751 OPN
11:00 --:-- SGN-CXR VJ694 I-J-K OPN