Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:35 --:-- SGN-VII QH1152 G7-12 CLS
06:35 --:-- SGN-DAD VJ1628 I-J-K CLS
06:40 --:-- SGN-PQC BL307 CLS
06:50 --:-- SGN-HUI VJ304 I-J-K CLS
06:55 --:-- SGN-DLI BL342 CLS
06:55 --:-- SGN-UIH VJ384 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 CLS
07:00 --:-- SGN-DAD BL666 CLS
07:00 --:-- SGN-NRT NH834 CLS
07:00 --:-- SGN-HAN QH210 G7-12 CLS
07:00 --:-- SGN-VDO VJ230 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-RMQ VJ850 G CLS
07:00 --:-- SGN-DLI VN1380 CLS
07:00 --:-- SGN-VDH VN1400 CLS
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 CLS
07:05 --:-- SGN-HPH QH1540 G7-12 CLS
07:05 --:-- SGN-UIH VN1392 CLS
07:10 --:-- SGN-SIN BL111 CLS
07:15 --:-- SGN-HAN VJ196 I-J-K CLS
07:20 --:-- SGN-PXU BL442 CLS
07:25 --:-- SGN-KHH VJ886 G CLS
07:25 --:-- SGN-PVG VN522 CLS
07:45 --:-- SGN-HUI VJ310 I-J-K CLS
07:50 --:-- SGN-HAN VJ124 I-J-K CLS
07:55 --:-- SGN-DAD BL668 CLS
07:55 --:-- SGN-HAN VJ128 I-J-K CLS
07:55 --:-- SGN-BMV VN1414 CLS
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 CLS
08:00 --:-- SGN-NRT JL750 CLS
08:00 --:-- SGN-XMN MF8006 J1-4 CLS
08:00 --:-- SGN-UIH QH1122 G7-12 CLS
08:00 --:-- SGN-DAD VN112 CLS
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 CLS
08:05 --:-- SGN-DPS VJ893 G CLS
08:15 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K CLS
08:20 --:-- SGN-REP K6809 CLS
08:30 --:-- SGN-PNH K6819 CLS
08:30 --:-- SGN-KOS K6839 CLS
08:30 08:15 SGN-ICN KE686 CLS
08:35 --:-- SGN-KUL AK521 I1-3 CLS
08:35 --:-- SGN-BKK VJ801 G CLS
08:35 --:-- SGN-TPE VJ844 G CLS
08:40 --:-- SGN-BKK VN601 CLS
08:45 --:-- SGN-TNN VJ858 G CLS
08:50 --:-- SGN-JHB AK1491 I4-6 CLS
08:50 --:-- SGN-HAN QH226 G7-12 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 J5-7 CLS
08:55 --:-- SGN-VCL BL458 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN TR305 J8-10 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN VN651 CLS
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8057 CLS
09:00 --:-- SGN-UIH BL446 CLS
09:00 --:-- SGN-HKT VJ809 G CLS
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 CLS
09:00 --:-- SGN-ICN VN404 CLS
09:05 --:-- SGN-CXR VN1344 CLS
09:10 --:-- SGN-VII VJ214 I-J-K CLS
09:10 --:-- SGN-PQC VN1823 CLS
09:15 --:-- SGN-HAN BL754 CLS
09:15 --:-- SGN-DOH QR973 H5-10 CLS
09:20 --:-- SGN-HAN VJ184 I-J-K CLS
09:30 --:-- SGN-HAN BL752 CLS
09:30 --:-- SGN-MNL PR592 CLS
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 G CLS
09:30 --:-- SGN-RGN VN943 CLS
09:35 --:-- SGN-PQC VJ339 I-J-K CLS
09:45 --:-- SGN-DMK FD657 I7-9 CLS
09:45 --:-- SGN-THD VJ240 I-J-K CLS
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 H2-4 CLS
09:50 --:-- SGN-CGK VN631 CLS
10:00 --:-- SGN-VCS 0V8063 CLS
10:00 --:-- SGN-HUI BL502 CLS
10:00 --:-- SGN-THD BL566 CLS
10:00 --:-- SGN-UIH VJ386 I-J-K CLS
10:00 --:-- SGN-HAN VN228 CLS
10:05 --:-- SGN-BKK TG551 CLS
10:05 --:-- SGN-SIN VJ811 G CLS
10:05 --:-- SGN-CAN VN502 CLS
10:10 --:-- SGN-HPH VJ276 I-J-K CLS
10:10 10:10 SGN-DAD VN120 CLS
10:20 --:-- SGN-VCL VJ378 I-J-K CLS
10:25 --:-- SGN-RMQ VJ852 G CLS
10:30 --:-- SGN-HPH VN1184 CLS
10:35 --:-- SGN-VII VN1264 CLS
10:35 --:-- SGN-HKG VN594 CLS
10:40 --:-- SGN-HAN QH218 G7-12 CLS
10:50 --:-- SGN-HPH BL580 CLS
10:50 --:-- SGN-TPE CI782 CLS
10:50 --:-- SGN-HAN VJ138 I-J-K CLS
10:50 --:-- SGN-CXR VJ1604 I-J-K CLS
10:50 11:40 SGN-PQC VJ323 I-J-K CLS
10:55 --:-- SGN-SVO SU293 CLS
11:00 --:-- SGN-KUL MH751 CLS
11:00 --:-- SGN-CXR VJ694 I-J-K CLS
11:00 --:-- SGN-DAD VN122 CLS
11:00 --:-- SGN-HAN VN232 CLS
11:05 --:-- SGN-BMV BL424 CLS
11:05 12:00 SGN-KHH VJ890 G CLS
11:05 --:-- SGN-THD VN1274 CLS
11:10 --:-- SGN-HUI VN1372 CLS
11:15 --:-- SGN-HKG CX766 CLS
11:15 --:-- SGN-BKK VJ803 G CLS
11:20 --:-- SGN-RMQ AE1858 H1-4 CLS
11:20 --:-- SGN-DAD QH154 G7-12 CLS
11:20 --:-- SGN-VCL VN1460 CLS
11:25 --:-- SGN-VCS 0V8067 CLS
11:25 --:-- SGN-CXR VJ698 I-J-K CLS
11:30 --:-- SGN-BKK VN605 CLS
11:35 --:-- SGN-CXR VJ680 I-J-K CLS
11:45 --:-- SGN-CXR VJ612 I-J-K CLS
00:00 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
11:55 --:-- SGN-CAN CZ3070 CLS
00:05 --:-- SGN-NRT VJ822. I CLS
12:00 --:-- SGN-HKT ##VPBEL CNX
00:05 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
12:00 --:-- SGN-RMQ **N213EM OPN
00:05 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
12:00 --:-- SGN-BKK BL133 CLS
00:15 --:-- SGN-KIX VN320 CLS
12:00 --:-- SGN-THD QH1172 G7-12 CLS
00:25 --:-- SGN-LHR VN51 CLS
12:00 --:-- SGN-HUI VJ314 I-J-K CLS
01:00 --:-- SGN-KIX VJ828. I CLS
12:00 --:-- SGN-DAD VN124 CLS
01:25 --:-- SGN-TPE VJ840. I CLS
12:00 --:-- SGN-HAN VN236 CLS
01:35 --:-- SGN-FUK VN350 CLS
12:05 --:-- SGN-ICN OZ732 J1-10 CLS
02:05 --:-- SGN-HKG RH320 CNX
12:10 --:-- SGN-PNH K6817 CLS
02:35 --:-- SGN-ICN VJ862. I CLS
12:30 --:-- SGN-SIN SQ177 CLS
04:30 --:-- SGN-CTU