Bố cục của Hồ sơ mời tham gia (HSMTG)

  • Chương I

:

Thông tin chung về việc hợp tác kinh doanh dịch vụ phi hàng không

  • Chương II

:

Thủ tục lựa chọn đối tác

  • Chương III

:

Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX

  • Chương IV

:

Mẫu hợp đồng

  • Chương V

:

Biểu mẫu tham gia lựa chọn

Vui lòng xem chi tiết tại đây.