Ngày 28/8/2020, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2020; Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2020 và Giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.