Ngày 02/10/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có công văn số 4284/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên và chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng, kết thúc ngày 30/6/2017 của ACV.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về.

Giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên và chênh lệch trên BCTC hợp nhất

Trân trọng thông báo.