Ngày 20/4/2020, Tổng công Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) có văn số 1312/TCTCHKVN-BTK gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc giải trình kết quả điều chỉnh hồi tố số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2019.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.