Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) xin gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2017

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về:

Trân trọng thông báo.