Ngày 30/10/2017, Tổng công Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) có văn bản số 4754/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung thông tin công bố:

  • Nghị quyết số 416/NQ-HĐQT ngày 30/10/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công Cảng hàng không Việt Nam-CTCP về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2016.
  • Báo cáo tài chính tổng hợp cho giai đoạn từ ngày 01/7/2017 đến ngày 30/9/2017.
  • Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/7/2017 đến ngày 30/9/2017.

Đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

  1. Nghị quyết số 416/NQ-HĐQT ngày 30/10/2017 của Hội đồng quản trị.
  2. Báo cáo tài chính tổng hợp cho giai đoạn từ ngày 01/7/2017 đến ngày 30/9/2017.
  3. Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/7/2017 đến ngày 30/9/2017.

Trân trọng thông báo.