Ngày 24/7/2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.

Thông tin chi tiết đề nghị cổ đông bấm vào đường link để tải về:

  1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018
  2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018
  3. Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018

Trân trọng thông báo.