Ngày 15/12/2020, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020. 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) trân trong gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020. 

Thông tin chi tiết đề nghị cổ đông bấm vào đường link để tải về:

  1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020
  2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020
  3. Công bố thông tin ngày 16/12/2020

Trân trọng thông báo.