Ngày 12/5/2020, Đại hội Đảng bộ Cảng HKQT Phú Bài lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đến dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Lê Xuân Tùng – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và đồng chí Lê Khả Trường - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn Tổng công ty.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Cảng HKQT Phú Bài đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng nhà ga, sân đỗ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, phục vụ hành khách văn minh lịch sự, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ thị của cấp trên liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Năm 2018, Cảng HKQT Phú Bài thực hiện tiết kiệm hơn 2,8 tỷ đồng, vượt 193% kế hoạch; năm 2019, thực hiện tiết kiệm hơn 2 tỷ đồng, đảm bảo kế hoạch thực hiện tiết kiệm do Tổng công ty giao.

Đảng ủy Cảng HKQT Phú Bài đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, công tác dân vận và công tác phát triển đảng viên; triển khai có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Toàn Đảng bộ đã tổ chức 18 hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho hơn 576 lượt cán bộ, đảng viên; ban hành 07 chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương khóa XII.

Công tác phát triển đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm, số lượng đảng viên được kết nạp hàng năm đều tăng, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thật sự là quần chúng ưu tú tại nơi công tác và nơi cư trú. Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp 22 đảng viên, công nhận đảng viên chính thức 17 đồng chí.

Về phương hướng trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Cảng hKQT Phú Bài tiếp tục xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, tiên phong, gương mẫu, gắn bó với quần chúng nhân dân, có ý thức tổ chức kỷ luật, có năng lực, trách nhiệm cao trong công việc; vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng mà trực tiếp là:

Triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cảng HKQT Phú Bài.

Tăng cường xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Cảng HKQT Phú Bài.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động của Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc.

Lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu và trách nhiệm nêu gương, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng Đảng bộ Cảng HKQT Phú Bài vững mạnh toàn diện.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cảng HKQT Phú Bài, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đồng chí và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty gồm 05 đồng chí.

Đại hội Cảng HKQT Phú Bài, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết một lòng, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, năng động sáng tạo để đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra. Quyết tâm xây dựng Cảng HKQT Phú Bài phát triển bền vững.

Cảng HKQT Phú Bài