Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP