Quy chế nội bộ về quản trị công ty Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã được Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/7/2021.

Thông tin chi tiết đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.