Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Thông tin chi tiết đề nghị quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

  1. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ ngày 03-12-2020
  2. Công bố thông tin ngày 03-12-2020

Trân trọng thông báo.